Logo Hiki

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Hiki Versand GmbH

Jednatel Heike Schatz & Ulf Seemann

Mistlberg 100

4284 Tragwein

Rakousko

Tel.:  0043 (0) 7263-880990

Fax.: 0043 (0) 7263-880998

E-mail: office@hiki.at

DIČ AT

FN 160518g u Zemského soudu v Linci

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro spotřebitelské transakce

 

§ 1 Rozsah platnosti

1. Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP”) obsahují výlučně platné podmínky mezi zákazníkem jako spotřebitelem a společností HiKi Versand GmbH, Mistlberg 100, 4284 Tragwein, majitel Heike Schatz & Ulf Seemann (dále jako  „uživatel”), pokud nebyly výslovně změněny písemnou dohodou mezi účastníky. Veškeré činnosti na základě smlouvy se řídí těmito VOP.

2. Tímto výslovně popíráme jakékoliv uplatňování nebo zahrnutí všeobecných obchodních podmínek zákazníka. Pokud zákazník ve svých VOP výslovně popírá také naše podmínky, budou součást smlouvy tvořit pouze ta ustanovení, u kterých existuje shoda. Veškerá ostatní ustanovení tím nebudou tvořit součást smlouvy, aniž by tím smlouva v ostatním pozbyla účinnost.

3. Změny a novelizace těchto VOP se stávají součástí smlouvy pouze, jestliže byly písemně nebo textovou zprávou sděleny zákazníkovi a zákazník je výslovně neodmítl do čtyř týdnů počínaje obdržením nových VOP, přinejmenším formou textové zprávy.

 

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

1. Prezentace výrobků v online obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale výzvu k objednávce. Všechny nabídky platí „do vyprodání zásob"”, pokud není uvedeno u daných produktů něco jiného. Vyhrazena možnost omylu.

2. Po zadání svých údajů a stisku tlačítka [Koupit] odevzdáváte závaznou objednávku zboží vyjmenovaného na objednávkové straně. Závaznou objednávku můžete podat také osobně v prodejních prostorech HiKi Versand GmbH v Tragweinu, telefonicky, faxem nebo objednávkovým formulářem.

Jsme oprávnění přijmout vaši objednávku do 3 dnů od doručení potvrzené objednávky. Po bezvýsledném uplynutí lhůty uvedené ve větě 1 je vaše nabídka zamítnuta, tzn. už nejste vázáni svou nabídkou. V případě telefonické nebo osobní objednávky vzniká kupní smlouvy, jestliže vaši nabídku přijmeme okamžitě. Pokud není nabídka přijata okamžitě, pak tím již nejste vázán.

V případě objednávek osob mladších 18 let požadujeme podpis / souhlas zákonného zástupce.  

 

§ 3 Právo na zrušení (výlučně pro spotřebitele)

Máte právo zrušit tento nákup do 30 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro zrušení činí 30 dnů ode dne převzetí zboží vámi nebo vámi určenou třetí osobou, která není dopravce.

Aby bylo uplatněno vaše právo na zrušení, musíte informovat nás (HiKi Versand GmbH, Mistlberg 100, 4284 Tragwein, tel.: ++43 (0) 7263/88099-0, fax: 0043 (0) 7263/88099-8, office@hiki.at) prostřednictvím jednoznačného prohlášení (telefonicky, dopisem, faxem nebo emailem) o svém úmyslu zrušit tuto smlouvu.

Nabízíme vám přímo ve vašem zákaznickém prostoru přímo za vaší objednávkou pohodlné řešení. Můžete však použít také stornovací formulář uvedený níže pro tento účel. Okamžitě vám zašleme potvrzení o obdržení takového zrušení.

 

Jestliže zrušíte tuto smlouvu, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi , včetně dodacích nákladů (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých tím, že jste si zvolili jiný druh dodávky než námi nabídnutá nejvýhodnější standardní dodávka), nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vašeho sdělení o zrušení této smlouvy. Při tomto vrácení platby používáme stejnou platební metodu, kterou jste použili v původní transakci, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebudeme kvůli takovému vrácení platby účtovat odškodnění.

Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že zboží bylo odesláno zpět, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat zpět nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do třiceti dnů ode dne vašeho oznámení o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržená, pokud jste zboží odeslali před uplynutím lhůty třiceti dnů.

Odpovědnost za případnou ztrátu hodnoty zboží musíte nést pouze, jestliže tato ztráta hodnoty je způsobena manipulací, která nebyla nutná ke zjištění kvality, vlastností a způsobu fungování zboží.

 

Právo na zrušení neplatí v případě následujících smluv:

a) na dodávku zboží, které bylo vyrobeno podle specifikace zákazníka nebo jednoznačně přizpůsobeno osobním požadavkům nebo které není vzhledem ke své kvalitě vhodné zaslat zpět nebo podléhá rychlé zkáze nebo u kterého bylo překročeno datum propadnutí,

b) na dodávku audio a video nahrávek nebo software, pokud spotřebitel odpečetil dodané datové nosiče;

c) na dodávku časopisů, novin a ilustrovaných tiskovin.

 

Stornovací formulář

 

Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho.

 

Příjemce:

HiKi Versand GmbH

Mistlberg 100

A-4284 Tragwein

Fax.: 07263/88099-8

ruecktritt@hiki.at

 

 

Tímto ruším(e)

 

mnou/námi uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží:

 

Obj. č.   Označení             Cena €

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

Objednáno dne _______________________________________________

Doručeno dne _______________________________________________

 

 

 

Zákazník č.____________________________________________________________________________

Jméno _______________________________________________________________________________

Adresa _____________________________________________________________________________

 

 

 

 

__________________________

Datum, podpis

 

PDF ke stažení zde...

 

 

§ 4 Ceny, náklady na dodání a zaslání

1. Závazná je cena nabízená v okamžiku objednávky.

2. objednávky se platba provádí pomocí kreditní karty, PayPal, okamžitým převodem nebo zálohou platbou.

3. Všechny ceny jsou uvedeny včetně zákonem určené daně z přidané hodnoty (DPH). Případně vzniklé náklady na dodání a zaslání nejsou zahrnuty v ceně.

4. Informace o dodávkách

Dodáváme do následujících zemí EU:

Rakousko, Německo, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Švédsko, Chorvatsko. Kromě toho dodáváme také do Švýcarska.

 

Dodací podmínky

 

DODÁVKY DO EU:

Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Švédsko, Chorvatsko, Estonsko, Polsko, Lichtenštejnsko, Malta, Litva:

 

Při hodnotě zboží nad 200,- € se za dodání neplatí. Při objednávce zboží do 200,- € účtujeme náklady na zaslání ve výši 4,90 €.

 

ZÁSILKY NAD 32 KG (VŠECHNY ZEMĚ):

U zásilek nad 32 kg účtujeme skutečné spediční náklady. Speditér zavolá vám zavolá před dodáním a dohodne termín doručení.

5. Akční ceny uvedené v katalogu, prodejně a webovém obchodu představují orientační ceny doporučené výrobcem nebo naše dřívější prodejní ceny.

 

6. Někdy jsou nevyhnutné menší odchylky od formátu, barvy nebo vlastností zboží oproti zobrazení (v katalogu, webovém obchodě, prospektu, zpravodaji).

 

§ 5 Dodávka a přechod rizika

1. Zboží se zásadně dodává pomocí poštovní zásilkové služby. Termíny a lhůty dodání jsou závazné pouze, pokud je výslovně potvrdíme textovou formou (dopis, fax, email apod.). Jestliže je k dodání nutné předložení podkladů ze strany zákazníka, je nutné zohlednit, že při pozdním zaslání podkladů se příslušným způsobem prodlužují dodací lhůty.

2. V případě, že ze strany subdodavatele dochází k problémům při dodávce nebo zboží nelze dodat jinak, vyhrazuje si uživatel možnost dodat zboží ve stejné kvalitě nebo za stejnou cenu. V takovém případě musí okamžitě informovat zákazníka.

3. Pokud je to pro zákazníka přijatelné, může uživatel také realizovat dílčí dodávky a vystavovat dílčí faktury. Případné takto vzniklé vícenáklady ponese uživatel.

4. Riziko poškození a případného zničení přechází na zákazníka teprve okamžikem doručení zboží zákazníkovi.

 

§ 6 Platební podmínky

1. V závislosti na na zemi zaslání vám nabízíme výběr z následujících platebních metod: kreditní karta a rovněž PayPal a okamžitý převod.

2. Jestliže si zákazník vybere ve webovém obchodě na ww.hiki.cz, případně v naší prodejně v Tragweinu v Rakousku platbu kreditní kartou, PayPal nebo okamžitý převod (bez dalších poplatků) dojde k odpočtu z vašeho účtu v okamžiku přijetí objednávky.

 

§ 7 Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává až do plného uhrazení majetkem uživatele.

 

§ 8 Záruka

Záruka se poskytuje podle zákonných předpisů. Informace o případné rozšířené záruce výrobce najdete v dokumentaci k výrobku.

Na naši zákaznickou službu se můžete obracet s dotazy, reklamacemi a námitkami od pondělí do pátku do 9:00 do 18:00 z Rakouska na telefonním čísle 0043 (0) 7263/880 990, emailem na adresu office@hiki.at.

 

§ 9 Odpovědnost

1. Uživatel nese odpovědnost za jiné škody než usmrcení, poškození těla a zdraví pouze v případě, že byly vyvolány úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí ze strany uživatele nebo jeho zástupců.

2. Vzhledem k současnému stavu techniky nelze zaručit bezchybnou nebo vždy dostupnou datovou komunikaci prostřednictvím internetu. Uživatel proto nenese odpovědnost za stálou a nepřerušenou dostupnost systému online obchodování ani za technické a elektronické chyby během prodejní transakce, na které uživatel nemá vliv, zvláště ne za případné pozdní zpracování nebo přijetí nabídek.

 

§ 10 Ustanovení o ochraně osobních údajů

1. Sběr a zpracování osobních údajů zákazníků probíhají výlučně v souladu se spolkovým zákonem na ochranu dat a zákona o telekomunikačních médiích. Veškeré údaje získané od zákazníka, které se vztahují k smluvnímu vztahu, jako např. osobní údaje nebo údaje o platebních metodě, se získávají, zpracovávají, používají a poskytují pověřenému partnerovi, pokud je nutné a přiměřené k založení a realizaci smluvního vztahu mezi zákazníkem a uživatelem. V případě smluv v elektronickém obchodním styku si uživatel uloží text smlouvy po uzavření smlouvy a přístup k němu mají pouze ti zaměstnanci, kteří se zabývají vyřizováním dané smlouvy. Údaje mohou být využity také pro vlastní marketingové účely. Zákazník má vždy možnost odmítnout toto použití v souladu s č. 2.

2. Uživatel upozorní zákazníka před převodem osobních údajů, že zákazník musí souhlasit s předáním osobních údajů a může kdykoliv odvolat tento souhlas s účinností do budoucna. Odvolání může být sděleno textovou formou nebo jinou formou.

3. Při registraci k odběru zpravodaje uložíme vaši adresu elektronické pošty pro účely reklamy a průzkumu trhu až do odhlášení.

4. Máte kdykoliv právo na bezplatné sdělení, opravu, zablokování a případně smazání svých uložených údajů. Obraťte se prosím na office@hiki.at nebo nám zašlete svůj požadavek poštou nebo faxem.

5. Ukládáme údaje o vašich objednávku a na přání vám je emailem zašleme spolu s našimi VOP. Své údaje o objednávkách si můžete prohlédnout v oblasti pro přihlášené zákazníky. Dále najdete naše všeobecné obchodní podmínky na www.hiki.at a www.hiki.de.

 

§ 11 Závěrečná ustanovení

1. Individuální dohody mezi zákazníkem a uživatelem mají přednost před těmito VOP.

2. Závazný je právní řád Republiky Rakousko. Nedotčena zůstává platnost závazných předpisů státu, ve kterém má zákazník svůj obvyklý pobyt.

3. Místem plnění je sídlo uživatele: jurisdikci vykonává zemský soud v Linci v Rakousku.

 

Máte dotazy ohledně našich služeb?
  Novinka 2020 Akce Sety
SetyPrutyNavijákyŠnury & Návazcové materiályDoplňkyPřísluenstvíOblečení a obuvKrmení a nástrahy
m.hiki.cz uses cookies, to provide best service for you. By continuing to browse our site you accept our cookie policy. more infos
 ×  close info